0

یک تایپ فیس، فونت نیست

تاریخ انتشار ۹۷/۱۲/۲۰ ساعت:۸:۴۰
  تعریف اصطلاح  فونت و تایپ فیس مسیری جدا از هم را طی نمی کنند، اما باهم تفاوت جزئی دارند. تا قبل از انقلاب دیجیتال و ...

تایپوگرافر الزاما طراح تایپ فیس نیست

تاریخ انتشار ۹۷/۱۲/۰۹ ساعت:۱۱:۲۳
در بعضی از موارد، به اشتباه از اصطلاح تایپوگرافر برای کسی که عهده دار طراحی تایپ فیس است استفاده می شود. برای مثال آهنگر آن ...

تایپوگرافی چیست؟

تاریخ انتشار ۹۷/۱۲/۰۱ ساعت:۷:۴۹
تایپوگرافی چیست؟ تایپوگرافی تکنیکی در گرافیک است که با حضور چاپ در عرصه نشر کتاب به وجود آمده است. با آمدن چاپ، برای تلطیف کردن کلمات ...

لیگچر چیست؟

تاریخ انتشار ساعت:۱۲:۰۶
واژه‌شناسیِ(Terminology) لیگچر(ligature)در واژه‌شناسی فن تایپوگرافی به موارد زیادی برخورد می‌کنیم، یکی از این موردهای پرتکرار که عمدتا در کنار ترکینگ(tracking)، کرنینگ(kerning) و مباحث فضاسازی یا ...