0

تایپوگرافی چیست؟

تاریخ انتشار ۹۷/۱۲/۰۱ ساعت:۷:۴۹
تایپوگرافی چیست؟ تایپوگرافی تکنیکی در گرافیک است که با حضور چاپ در عرصه نشر کتاب به وجود آمده است. با آمدن چاپ، برای تلطیف کردن کلمات چاپی ...